مشاوره مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی شامل :
ما در تنظیم قراردادهای خدماتی شما همراه با کارشناسان برجسته و خبره در کنارتان هستیم و با ارائه آمارهای متنوع به چشم انداز مدیران شرکت های خدمات مسافرتی در بهینه سازی صنعت گردشگری یاری میرسانیم. تنظیم قراردادهای فی ما بین با کارگزاران ، شرکت های هوایی ، آژانس های همکار و مشتریان اعم از سازمان ها، ارگان ها و موسسات از قبیل اقدامات شرکت حسابداری کاشف است.