ارزش افزوده آژانس هواپیمایی

توسط دی ۱۲, ۱۳۹۷آژانس های هواپیمایی

ارزش افزوده آژانس هواپیمایی

 

آژانس هواپیمایی نماینده شرکت های هواپیمایی هستند و فقط حکم واسطه را دارند. مبلغ مالیات و عوارض ذکر شده در بلیط های هواپیمایی عملا مربوط به شرکت هواپیمایی است.

حسابرسی آژانس هواپیمایی

آژانس هواپیمایی نماینده شرکت های هواپیمائی هستند و فقط حکم واسطه را دارد (=دفتر نمایندگی هواپیمائی). مبلغ مالیات و عوارض ذکر شده در بلیط های هواپیمایی عملا مربوط به شرکت هواپیمایی می باشد. آژانس های هواپیمایی درصدی از مبلغ بلیط را بابت کارمزد فروش دریافت می کنند، همراه این در هنگام ارسال صورتحساب به شرکت هواپیمایی موظف هستند ارزش افزوده کارمزد فوق الذکر را نیز از شرکت هواپیمایی مربوطه مطالبه نمایند.
سوالی که می توان پرسید این است که آیا در آخر هر ماه به همراه شناسایی درآمد، اقدام به شناسایی ارزش افزوده بنمائیم؟
اینجا سوالی پیش می آید شما وقتی بلیط هواپیما میفروشید چه ثبتهای حسابداری صادر میکنید که شناسایی ارزش افزوده مربوط به فروش بلیط ها را به آخر ماه موکول می نمایید؟
قاعدتا وقتی مشتری بصورت نقدی بلیط خریداری می کند شما ثبت های زیر را صادر میکنید:
وجه نقد**** بد
حساب پرداختنی به شرکت هواپیمایی ****بس

بعد از اینکه پرواز انجام شد ثبت زیر صادر میشود:

حساب دریافتنی از شرکت هواپیمایی**** بد
حساب پرداختنی به شرکت هواپیمایی**** بد
وجه نقد ****بس
حساب پرداختنی–ارزش افزوده**** بس
درآمد**** بس

 

حساب دریافتنی از شرکت هواپیمایی شامل درآمد خود شرکت هواپیمایی از فروش بلیط به همراه ارزش افزوده درآمد فوق الذکر می باشد
هنگامی هم که شرکت هواپیمایی میخواهد با دفتر نمایندگی تسویه حساب کند (احتمالا تسویه حساب در آخر هر ماه انجام میشود) مبلغ مالیات تکلیفی را از مبلغ طلب آژانس هواپیمایی کسر کرده و مابه التفاوت را به حساب نمایندگی واریز میکند که در این حالت می بایست ثبت زیر صادر شود :
وجه نقد**** بد
پیش پرداخت مالیات**** بد
حساب دریافتنی از شرکت هواپیمایی**** بس

مالیات کسر شده توسط شرکت هواپیمایی را نباید هزینه نمود و مالیات فوق الذکر بصورت علی الحساب بوده و می بایست در حساب پیش پرداخت مالیات ثبت گردد.

ارسال نظر