تصویب نامه ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱ ه مورخ ۹۷/۱۰/۲(اصلاح مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

اصلاح مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط هیات وزیران ابلاغ شد.

 

 

 

ارسال نظر