عناوین خدمات حسابداری و حسابرسی

حسابرسی مالی و مالیاتی

1- حضور یک بار در هفته و نظارت بر کلیه امور حسابدار و حسابداری ، آموزش و روش دهی به حسابدار

۲- کنترل گزارشات روزانه فروش بلیت و تور و گزارشات دوره ای فروش اعم از چارتر و سیستمی

۳- کنترل دریافت و پرداخت های صندوق

حسابرسی مالیاتی

1- نظارت و اصلاح بر اظهارنامه مالیات بر حقوق

۲- نظارت و اصلاح بر اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۳- نظارت و اصلاح بر اظهارنامه معملات فصلی

حسابرسی مالی

1- نظارت در شرکت و نظارت بر کلیه امور حسابدار و حسابداری ، آموزش و روش دهی به حسابدار

۲- کنترل گزارشات روزانه فروش بلیت و تور و گزارشات دوره ای فروش اعم از چارتر و سیستمی

۳- کنترل دریافت و پرداخت های صندوق

۴- کنترل و رفع مغایرت حساب های بانکی ، کارگزاران و بدهکاران (مشتریان)

۵- کنترل تنخواه گردان ها و سایر حساب های ترازنامه

اظهارنامه مالیاتی

1- تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد و تحریر دفاتر قانونی مالیاتی شرکت

*تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس حسابهای ثبت شده توسط حسابدار شرکت و در صورت لزوم با اصلاح حساب ها انجام می شود.