خدمات اداری و پرسنلی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات اداری و پرسنلی شامل :
حضور و غیاب کارکنان و محاسبه کارکرد ، اضافه کاری ، تعطیل کاری ، کسری کار ، محاسبه حق بیمه و ارسال لیست بیمه ، تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان، شرکت در هیات های حل اختلاف بیمه و اداره کار ، تشکیل پرونده پرسنلی و تنظیم قراردادهای فی ما بین کارکنان و کارفرمایان و ارائه کلیه فرم های خام اداری به جهت سامان دهی امور اداری و شرکت هم چنین تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق کارکنان و ارسال آن