خدمات حسابداری و مالی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابداری و مالی شامل :
تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها ، کنترل و تجزیه تحلیل حساب ها ، تراز نامه ، سود و زیان آمار فروش و گزارش روزانه فعالیت کارکنان شرکت