خدمات حسابرسی

شرکت حسابداری کاشف ارائه دهنده خدمات حسابرسی شامل :
بازبینی ، بررسی و رسیدگی کلیه عملیات های مالی و اسناد مربوط به آن ها و مشخص نمودن هرگونه مغایرت و خطا در عملیات های مالی شرکت